මීට පෙර සටහනකින් මා කීවා වාගේම යම් (Yum) භාවිතය පුරුදු වූ විට Application-> Add/Remove Software ලෙස ඔබට ඔබ ක්‍රියාත්මක කරවන පිරුට් (Pirut) භාවිතයට වඩා ඉතා පහසුයි.

පිරුට් වල ඇති එක් පහසුකමක් වන්නේ යම්කිසි මෘදුකාංග සමූහයක්ම එකවර ස්ථාපනයට ඇති හැකියාවයි. උදාහරණයක් ලෙස මෙහිදී ඔබට අවශ්‍යනම් සියළුම ග්නොම් ගෙම්ස් එකවර් පිහිටුවිය හැකියි. ඉතින් යම් වලත් මේ පහසුකම එලෙසම පවතිනවා. භාවිතය පිරුට් වලටත් වඩා පහසුයි.

උදාහරණයක් ලෙස ඔබට ඔබේ පද්ධතියේ සිංහල භාෂා සහාය පිහිටුවීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ කල යුත්තේ sudo yum groupinstall “Sinhala Support” යන විධානය දීමයි. ඔබට “Sinhala Support” යටතේ පිහිටුවන ලබන පැකේජ මොනවාද කියා දැන ගැනීමට sudo yum groupinfo “Sinhala Support” විධානය ලබදෙන්න. sudo yum grouplist විධානය දීමෙන් සියළුම මෘදුකාංග සමූහ වල විස්තර ලබාගත හැකියි.

GroupInstall – මෘදුකාංග සමූහයක් එකවර ස්ථාපනය

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.