Skip to content

2 thoughts on “ෆෙඩෝරා ලිනක්ස් සටහන් දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත්!

  1. Binku says:

    Wish you good luck! keep going!

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Your email address will not be published. අතයවශ්‍ය ප්‍රෙද්ශ * ෙලස සටහන් කරන ලදී