ඉදිරියේදී ෆෙඩෝරා ලිනක්ස් සටහන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් ලියැවෙනු ඇති. පණගැන්වුම qTranslate මගිනුයි.

ෆෙඩෝරා ලිනක්ස් සටහන් දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත්!

2 thoughts on “ෆෙඩෝරා ලිනක්ස් සටහන් දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත්!

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.