යූ-ටියුබ් සලරුවක් බාගත නොකර අපේ දෘෂ්‍ය ධාවකයෙන්ම බලන්න පුලුවන් නම් හරිම අගෙයි නේද?

ඉතින් මේ පහසුකම ටොටම් වල දැනටමත් තිබෙනවා. කල යුත්තේ ටොටම් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය පිහිට්වීමයි. මෙමගින් ඔබට යූ ටියුබ් අඩවිය තුල සලරූ සෙවීමටද පුලුවන්.

ඔබට මීට වඩා පහසුකම් අවශ්‍ය නම් (සලරූ අඩවි කිහිපයක් එකවර සෙවීම ආදී) මිරෝ භාවිතා කිරීමට පුලුවන්.

ටොටම් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය පිහිටවාගැනීමට පහත විධානය දෙන්න.

“sudo yum install totem-youtube”

ලිව්නා මූලය සක්‍රීය කරන්න. (ෆෙඩෝරා 9 සඳහා නම්)

“sudo rpm -Uhv http://rpm.livna.org/livna-release-9.rpm”

ඔබ භාවිතා කරන්නේ totem-gstreamer නම්  gstreamer-plugins-bad,  gstreamer-plugins-ugly හා gstreamer-ffmpeg පිහිටවා ගැනීමටත් අමතක කරන්න එපා.

ඔබ භාවිතා කරන්නේ totem-xine නම්  xine-lib-extras සහ xine-lib-extras-nonfree පිහිටවා ගන්න.

දැන් ඉතින් ටොටම් ආරම්භ කර (Applications->Sound and Video->Movie Player) Edit->Plugins වෙත ගොස් යූ-ටියුබ් ප්ලගිනය සක්‍රීය කරන්න.

ටොටම් එක්ක යූ-ටියුබ්

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.